Informació

Fira de La Candelera 2023
 

INFORMACIÓ PER A L’EXPOSITOR – NORMES I CONDICIONS 2023

Aquí trobaràs tota la informació per a participar com a expositor a la Fira de la Candelera edició 2023.
 

1) CARTELL DE LA FIRA 2023

Fira Candelera Molins de Rei 2023
 

2) RESERVA D’ESPAI

INSCRIPCIONS TANCADES

L’acceptació o desestimació de les sol•licituds, així com la distribució de la ubicació de cada expositor, serà a criteri de l’organització. Es basarà en la disposició per sectors del recinte firal, el producte o els serveis presentats, l’ordre de formalització efectiva de la reserva d’espai, així com la participació en edicions anteriors. En aquest darrer cas però, serà només un motiu a tenir en compte, en cap cas serà un criteri objectiu d’acceptació automàtica.
En casos excepcionals, l’organització es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol expositor, atenent els interessos generals de la Fira.
IMPORTANT. Amb l’objectiu final de donar cabuda a un major nombre de parades d’artesania i alimentació, aquestes hauran de ser prioritàriament de 3 metres frontals per dos metres de fons. I en casos excepcionals, les mides frontals sempre hauran de ser múltiples de 3 (3 x 2 m, 6 x 2 m…).
 
NOVETAT: Per tal d’evitar aglomeracions, però sobretot a causa de les obres que afecten al sector de la restauració-fins ara ubicat a la plaça 1 d’octubre-, aquest tindrà un nou espai al Barri de la Granja de Molins. Igualment amb les parades d’alimentació, que tindran un nova ubicació a CA N’IBORRA. (veure plànol general punt 20)
 
 
Informació
 
 

PREUS CANDELERA 2023*

Carpes Arts, Col·leccionisme i Brocanters m2

14,70 €

Espai Planter, Jardineria i  Maquinària Agrícola m/l

23,63 €

Espai lliure automoció m/l

26,25 €

Estands de restauració d’entitats m2

37,80 €

Estands fira de vins m2

38,85 €

Parades d’artesania i encants m/l

52,50 €

Estand/Carpa entitats p/u

52,50 €

Estands fira olis m2

61,95 €

Parades d’artesania d’alimentació m/l

68,25 €

Espai restauració m2

73,50 €

Estands comercials i automoció m2

88,20 €

Estands de venda directa i alimentació m2

102,90 €

Estands de restauració m2

127,05 €

(*)Si la teva empresa i adreça fiscal és de Molins de Rei, consulta’ns.
 
 

3) ANUL•LACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I POLÍTICA DE CANCEL•LACIÓ

L’expositor que renunciï a participar a la Fira de la Candelera un cop acceptada la seva inscripció definitiva, ha de notificar la seva renúncia a l’organització per escrit 1 mes abans de la data d’inici (en aquest cas abans del 4 de gener de 2023). D’aquesta manera es retornarà al renunciant el 50% del cost de contractació, sempre i quan l’expositor hagi abonat el 100% d’aquest. I evidentment el seu espai podrà tornar a ser contractat per un altre expositor.
Si la renúncia es produeix més tard de la data assenyalada, o no es notifica de la forma anteriorment comentada, l’expositor perdrà el dret d’obtenir qualsevol retorn de la quantitat pagada.
En el cas que l’expositor no hagi pagat la totalitat de l’import abans de la inauguració del certamen o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització podrà cedir l’espai o estand a tercers, sense tenir l’obligació de reemborsar la quantitat abonada com a concepte d’indemnització.
En cas que la Fira s’hagués d’anul•lar per causes de força major, es retornaria a tots els expositors el total de l’import pagat.
 
 

4) ACREDITACIÓ COM A EXPOSITOR

La factura rebuda per la contractació de l’espai o l’estand, servirà com a Acreditació d’Expositor.
També s’haurà d’estar en possessió de la documentació fiscal corresponent de l’activitat, documents que en qualsevol moment podran ésser requerits per l’organització.
 
 

5) HORARIS DE LA FIRA

 

TOTS ELS SECTORS (EXCEPTE LES PARADES D’ARTESANIA)

Divendres de 15 h a 22 h
Dissabte de 10 h a 22 h
Diumenge de 10 h a 21 h
(excepte els sectors del planter i la maquinaria agrícola que
tancarà a les 20 h).

No es podrà vendre productes fins que no s’hagi inaugurat oficialment la fira el divendres a les 15 h.

No es tanca al migdia.
 

PARADES D’ARTESANIA

Dissabte de 10 h a 22 h
Diumenge de 10 h a 21 h

No es tanca al migdia.
 

FIRA DE VINS I RESTAURACIÓ

Divendres de 17 h a 23 h
Dissabte de 10 h a 23 h
Diumenge de 10 h a 22 h

No es tanca al migdia.
 
 

6) HORARIS DEL MUNTATGE

 

TOTS ELS SECTORS (EXCEPTE LES PARADES D’ARTESANIA)

L’horari del muntatge serà el divendres dia 3 de febrer de 2023 a partir de les 9.15h h del matí, i haurà d’haver finalitzat abans de les 14.30 h del mateix dia.
Els vehicles han de ser retirats abans de les 14 h.
No està permès accedir amb vehicles a la vorera del passeig del Terraplè, on hi haurà ubicats els estands. El muntatge i desmuntatge s’haurà de fer manipulant les mercaderies des de la calçada.
 

LES PARADES D’ ARTESANIA

Exclusivament el dissabte dia 4 de febrer de 2023 a partir de les 7 h del matí, i haurà d’haver finalitzat abans de les 9 h del mateix dia.

IMPORTANT: Queda prohibit fer el muntatge el divendres a la nit

No es podrà accedir al recinte firal amb cap tipus de vehicle per al subministrament de gènere ni als estands ni a les parades durant l’horari de Fira.
L’estacionament de vehicles en el recinte firal queda totalment prohibit.
 
 

7) HORARI DEL DESMUNTATGE

El desmuntatge es durà a terme de les 21:30h del diumenge 5 de febrer de 2023, fins a les 9 h de dilluns, moment en què s’haurà d’haver acabat el desmuntatge.
L’espai ocupat haurà de deixar-se en el mateix estat en el qual el va rebre l’expositor. En cas d’observar-se un deteriorament important es passaria un càrrec econòmic a l’expositor.
Els vehicles del sector de l’Automoció han d’estar retirats abans de les 7 h del matí del dilluns dia 6 de febrer de 2023.
 
 

8) VIGILÀNCIA

El recinte firal tindrà vigilància nocturna privada de 22 h de la nit a les 10 h del matí, des del divendres dia 3 de febrer, fins al diumenge dia 5.
L’expositor està obligat a tenir cura del seu estand/parada durant l’horari d’atenció al públic.
 
 

9) ASSEGURANÇA

L’organització de la Fira té una assegurança general de Responsabilitat Civil per tot el Recinte Firal. A més, cada expositor ha de tenir la seva pròpia Assegurança de Responsabilitat Civil per al seu espai expositor.
Els expositors són responsables dels productes i instal•lacions que quedin dins la seva parada o estand exterior.
Per això l’organització de la Fira recomana:

 • A) Assegurar el contingut de la parada o estand amb una pòlissa particular, en cas que l’expositor consideri important l’assegurança del seu gènere.
 • B) Recollir el gènere sensible de l’interior de les parades i dels estands cada nit, o bé assegurar-se que quedi perfectament tancada la parada o l’estand.

 
 

10) POTÈNCIA ELÈCTRICA

Amb l’objectiu de millorar el servei als expositors es donarà subministrament elèctric a tots els estands i les parades. Cada un disposarà d’un endoll de 500 W de potència. Les potències superiors hauran de contractar-se a banda, d’acord amb l’organització i amb acceptació prèvia del corresponent pressupost addicional.
Tots els treballs elèctrics hauran de ser obligatòriament realitzats per instal•ladors oficials que estiguin autoritzats per l’organització.
Segons les normes legals vigents, està expressament prohibida tota connexió elèctrica que no estigui degudament protegida.

Està prohibit l’ús de generadors individuals i d’estufes elèctriques.

Per normativa, està totalment prohibit cuinar dins d’un estand, ja sigui amb GAS BUTÀ o LLENYA (res que faci flama). En aquest sentit, s’haurà de contractar la potència necessària per planxes elèctriques o el que convingui.
 
 

11) MEGAFONIA

Només està autoritzada la megafonia general del recinte, controlada per l’organització. Els expositors podran utilitzar megafonia pròpia dins de l’estand, sempre que no molestin els estands veïns. En cas que no es complís aquest requisit, l’organització té la potestat de fer parar el so.
 
 

12) SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Els expositors, hauran de fer servir il•luminació LED en la decoració o ambientació dels seus estands o espais firals.
Es recomana l’ús de materials biodegradables com a embolcalls dels productes venuts. Evitar sempre que es pugui l’ús del plàstic.
Als sectors de la FIRA DE VINS i de la RESTAURACIÓ, queda totalment prohibit el subministrament de gots, plats, coberts o qualsevol article de plàstic que no sigui reutilitzable o biodegradable. Des de l’organització es vetllarà especialment perquè això es porti a terme.
En aquests mateixos sectors, s’habilitaran només per als expositors, bateries de contenidors de vidre, cartró, orgànic, envasos i rebuig, degudament senyalitzats.
 
 

13) RECOLLIDA DE RESIDUS A LA FIRA

Serà imprescindible que es deixin les restes del muntatge/desmuntatge dels estands, així com de la brossa que es generi durant l’esdeveniment en els contenidors que correspongui.
 
 

14) ALTRES CONSIDERACIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE

 • Durant els dies de la Fira estarem a la seva disposició a l’estand situat a la plaça de la Llibertat.
 • El telèfon d’urgència durant els dies de fira: 676 385 326.
 • L’organització es reserva el dret a demanar a l’expositor la presentació d’aquella documentació que consideri necessària. En cas de no disposar d’ella, es procedirà a l’expulsió.
 • L’organització no es pot fer responsable d’aquelles circumstàncies o causes de força major no imputables a l’organització, que originin l’ajornament o, fins i tot, la cancel•lació de la Fira.
 • Tot allò que no estigui previst en aquesta normativa, serà resolt per l’organització i els expositors hauran d’acceptar les decisions corresponents.
 • Està totalment prohibit llogar i/o traspassar la parada o estand. Els infractors seran expulsats i no podran participar en properes edicions.
 • Cada expositor haurà de dur la factura de la parada o estand, com a acreditació, amb la identificació de la persona que hi figura.
 • L’organització podrà expulsar qualsevol expositor que incompleixi aquesta normativa.
 • No es permet la instal•lació de tómboles, casetes de jocs i bars al recinte, excepte els explícitament autoritzats per l’organització.

 
 

15) FIRA DE PLANTER I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

 • L’expositor està obligat a protegir amb teles, plàstics o qualsevol altre mitjà adient les façanes dels edificis del recinte del planter, per tal de no embrutar-les.
 • L’expositor està obligat a dipositar les restes d’esporga generades a la Fira en l’espai preparat a tal efecte a la plaça dels Països Catalans.
 • Us recordem que el dissabte de fira se celebrarà el concurs de Planter. Els premis s’entregaran el mateix dia a les 13.30 h a les escales de la plaça de l’Església. Més endavant se’ls farà arribar les bases del Concurs de Planter aprovades pel Comitè Executiu de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, que també es podran consultar en els estands d’informació de la Fira.
 • El servei de consigna per als compradors estarà situat a la plaça dels Països Catalans. Els visitants podran comprar els productes a les parades i deixar-los en la consigna, on podran accedir amb el seu vehicle per retirar-los. Aquest servei serà gratuït.
 • El diumenge de fira el planter tancarà la fira a les 20 h.
 • L’expositor haurà de vetllar per l’estètica de la parada i la neteja del seu entorn.
 • L’expositor només està autoritzat a vendre els productes que constin en el contracte.

 
 
Informació
 
 

16) RESTAURACIÓ I ALIMENTACIÓ

L’espai o estand haurà de disposar dels elements necessaris per garantir les normatives d’higiene i sanitàries corresponents, com protegir amb un vidre o similar els aliments que no vagin envasats.

És absolutament obligatori que les balances i els preus (amb l’iva corresponent inclòs) estiguin en un lloc ben visible per al visitant. Tot aquell expositor que no compleixi aquesta norma, no participarà en properes edicions de la Fira.
 
 

17) ESTANDS MODULARS

Els estands modulars seran de mides de 3 x 3 m o 4 x 3 m, amb la possibilitat de mides superiors (sempre amb 3 metres de fons), les quals siguin múltiples o combinacions de les mides esmentades (6 x 3 m, 8 x 3 m…). L’estructura exterior serà de carpa de lona de PVC blanca amb tarima, i l’interior amb paret modular de fusta de 5 mm de gruix, moqueta, rètol, il•luminació i quadre elèctric de 500 w de potència. Les potències superiors hauran de contractar-se a banda, d’acord amb l’organització i amb acceptació prèvia del corresponent pressupost addicional.
En el cas dels estands modulars de les Entitats, els estands seran exactament iguals, però amb mida de 2 x 2 m o múltiples d’aquest.
I pel que fa a la Fira de Vins, les mides dels estands seran només de 3 x 3 m, amb el revestiment interior de fusta tipus palet, així com el mostrador frontal de 2 metres. La lona de la carpa exterior serà de color bordeus.
 
 
Informació
 
 

18) PARADES

IMPORTANT. Com ja s’apunta en el punt 2 d’aquesta normativa, per tal de regular l’espai disponible de les parades d’artesania i alimentació, i sobretot amb l’objectiu final de donar cabuda a un major nombre de participants, aquestes hauran de ser prioritàriament de 3 metres frontals per dos metres de fons. I en casos excepcionals, les mides frontals sempre hauran de ser múltiples de 3 (3 x 2 m, 6 x 2 m…).

Per altre banda, cada parada disposarà d’un endoll de 500 W de potència. Les potències superiors hauran de contractar-se a banda, d’acord amb l’organització i amb acceptació prèvia del corresponent pressupost addicional.
 
 
Informació
 
 

19) CARPES NO MODULARS

Les carpes no modulars son de lona de PVC blanca, amb tarima, rètol, il•luminació i quadre elèctric de 500 W de potència. Les mides son de 3 x 2 m i 4 x 2 m.

Disposarà d’un endoll de 500 W de potència. Les potències superiors hauran de contractar-se a banda, d’acord amb l’organització i amb acceptació prèvia del corresponent pressupost addicional.
 
 

20) PLÀNOL GENERAL FIRA 2023

PLÀNOL GENERAL FIRA CANDELERA 2023

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de 3ers per una millor navegació. Al navegar l'usuari accepta l'ús que en fem. L'usuari pot evitar-ne la generació i eliminar-les a les opcions del navegador. Bloquejar les galetes (cookies) pot implicar que alguns serveis i opcions no funcionin correctament.

ACEPTAR
Aviso de cookies