NORMES I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE LA CANDELERA 2022

1) RESERVA D’ESPAI: L’espai es reservarà en el moment de la contractació. No obstant això, l’organització podrà efectuar canvis, si així ho requereixen tant el muntatge com l’organització de la Fira. Els canvis es notificaran prèviament a l’expositor.

Queda prohibida la cessió o el sub-arrendament de l’estand o l’espai del recinte firal si no és autoritzat per l’organització. En cas que el sol·licitant de la parada no coincideixi amb la persona present a la fira, quedarà anul·lada l’autorització.

Està prohibida l’exhibició de productes o serveis diferents als indicats a la sol·licitud de reserva d’espai acceptada per l’organització.

 

2) MEGAFONIA: La megafonia autoritzada només serà la general del recinte, controlada per l’organització. Els expositors / venedors podran utilitzar megafonia pròpia a l’estand, però aquesta no podrà molestar ni interferir els estands veïns. En el cas que no es compleixi aquesta norma, l’organització té la potestat de fer tancar el so de l’expositor en qüestió.

 

3) MUNTATGE / DESMUNTATGE :

– Parc de la Muntanyeta, planter, Fira cervesa i Fira vins : Podrà començar el muntatge de la parada o estand el dia 5 de desembre a partir de les 17h hores. El desmuntatge haurà de començar el dia 8 a partir de les 21,30h. Ha de tenir en compte que no es podrà accedir al recinte Firal sense la factura.

– C/ Pau Claris, Torrefigueres i  Jaume I:  Muntatge dia 6 a partir de les 7h de la matí. El desmuntatge haurà de començar el dia 8 a partir de les 21,30h. Ha de tenir en compte que no es podrà accedir al recinte Firal sense la factura.

 

La Fira s’obrirà al públic el dia 6 a les 10:00 h. i romandrà oberta els dies 6, 7 i 8 de desembre de les 10:00h. del matí fins a les 21:30h del vespre, tot i que l’accés dels visitants al Pavelló Comercial es tancarà a les 21:00h., demanem als Srs. Expositors que s’estiguin en el seu estand fins que hagi sortit el públic a les 21:30 h.

 

4) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: En tot el sector de artesania, la organització farà instal·lació elèctrica amb quadres amb endolls cada 25 m. La instal·lació de cada parada o estand estarà protegida amb un diferencial, i les lluminàries hauran de ser de baix consum. El consum màxim de serà de 500w, potències superiors s’hauran de contractar i pagar a banda. Estarà prohibit endollar estufes elèctriques o fer funcionar grups electrògens particulars.

L’organització no es fa responsable respecte a possibles danys o perjudicis derivats de les alteracions o insuficiències de corrent que eventualment puguin produir-se, així com dels que sobrevinguin per causa de catàstrofes.

 

5) DOCUMENTACIÓ: L’expositor haurà de tenir a la parada la factura de la Fira i la documentació, ja que en qualsevol moment podrà ser requerida per l’organització.

 

6) VIGILANCIA I SEGURETAT: El servei de vigilància de la fira té un caràcter general, ja que vetlla per la seguretat de tot el recinte firal i no garanteix la vigilància de cada parada o estand exterior.

 

7) ASSEGURANÇA: L’organització de la Fira te una assegurança general de Responsabilitat Civil per tot el Recinte Firal. Els expositors són responsables dels productes i instal·lacions que quedin dins la seva parada o estand exterior.

Per això l’organització de la Fira recomana:

  • Assegurar el contingut de la parada o estand exterior amb una pòlissa particular, en cas que l’expositor consideri important l’assegurança del seu gènere. L’organització de la Fira té a disposició d’aquells que ho sol·liciten el contacte amb una corredoria d’assegurances.
  • Recollir el gènere sensible de l’interior de les paredes i dels estands exteriors cada nit, o bé assegurar-se que quedi perfectament tancada la parada o l’estand.

 

 

8) PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ: Per a la venda d’aquest tipus de productes serà necessari complir les normes sanitàries vigents i disposar de l’assegurança de responsabilitat civil. També queda totalment prohibit el suministre de gots, plats o qualsevol article de plàstic que no sigui reutilitzable.

 

 

9) RESIDU MÍNIM: Per a la prevenció i la recollida dels residus, tots els expositors s’hauran d’acollir als horaris i ubicacions previstos per a la recollida de residus especials que generi la seva activitat (oli, cola, moqueta o pintura), així com encarregar-se de realitzar una correcta recollida selectiva, en els contenidors específics (plàstic, vidre, paper i cartró, orgànica) ubicats al recinte firal. D’altra banda, tots els expositors de la carpa comercial i les entitats, hauran d’emplenar un qüestionari de les mesures portades a terme, en referència a la recollida selectiva, i en general de la organització de la Fira.