Normes i condicions

Normes i condicions Fira d’Herbes Remeieres de Vilanova de Sau 2023 (en endavant, Fira d’Herbes)

PREU DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament de Vilanova de Sau estableix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants que es regirà per l’Ordenança Fiscal Núm.11.

S’estableix doncs un preu únic de 40€ iva inclòs per parada de 3 metres lineals. (En el cas de superar aquesta mida, s’estableix un increment de 5€ per metre lineal addicional).

Per les entitats, associacions i col·lectius sense afany de lucre de Vilanova de Sau queden exemptes del pagament d’aquest preu. 

Pels veïns de Vilanova de Sau que vulguin exposar les seves creacions davant de casa seva, s’estableix un cost de 15€. En aquest cas, han d’exposar els seus propis productes i no poden posar a la venda productes de tercers. L’exposició ha de ser d’elements artesanals i l’organització no es fa responsable de possibles queixes, reclamacions i litigis entorn al proucte exposat.

Tots els participants a la Fira d’Herbes independentment de la seva naturalesa hauran de tramitar la sol·licitud corresponent a www.expogestio.com dins els terminis previstos. 

 

ANUL·LACIÓ DE PARTICIPACIÓ I POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

L’expositor que renunciï a participar la Fira d’Herbes, ha de notificar la seva renúncia a l’organització per escrit 1 mes abans de la data d’inici. En aquest cas es retornarà el 50%, sempre i quan l’expositor hagi abonat el 100% de la seva reserva, condicionat a que l’organització pugui haver venut de nou aquest espai.

Si la renúncia es produeix més tard de la data assenyalada, o no es notifica de la forma anteriorment comentada, l’expositor perdrà el dret d’obtenir qualsevol retorn de la quantitat pagada.

En el cas que l’expositor no hagi pagat la totalitat de l’import abans de la inauguració del certamen o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització podrà cedir l’espai o estand a tercers, sense tenir l’obligació de reemborsar la quantitat abonada com a concepte d’indemnització.

 

ACREDITACIÓ

La factura proporcionada per l’organització, servirà com a acreditació sempre que coincideixi el titular de la factura amb la identificació de la persona expositora.

També s’haurà d’estar en possessió de la documentació fiscal corresponent de l’activitat, documents que en qualsevol moment podran ésser requerits per l’organització.

 

MIDES PARADES I UBICACIÓ

Les parades no podran superar els 3 metres de profunditat.
Cada expositor ha de proveir-se de carpa, taules, cadires i tot allò que consideri per al correcte funcionament de la venda de productes. 

Totes les carpes i elements de la parada hauran d’estar correctament subjectats amb pesos per a evitar desperfectes i danys per vent.

En cap cas es podrà foradar el terra i/o parets per a assegurar l’estructura.

A cada expositor se li assignarà una ubicació específica marcada al terra i acord amb la tipologia de producte de cada sector.

En tots els casos es garantirà el dret a pas a les vivendes dels habitants de Vilanova de Sau

En cas de dubte o conflicte entre parades referent a la ubicació, la organització 

 

HORARI FIRA

Diumenge: de 10h a 19:30h 

  • Horari seguit sense interrupcions. No es tanca al migdia.
  • No es podrà accedir al recinte firal amb cap tipus de vehicle per al subministrament de gènere ni als estands ni a les parades durant l’horari de Fira.
  • L’estacionament de vehicles en el recinte firal queda totalment prohibit.

 

HORARI MUNTATGE

Diumenge, fins a les 9h. 

A partir d’aquesta hora no es podrà entrar ni sortir amb vehicle del recinte firal.

 

DESMUNTATGE

El desmuntatge no es pot iniciar fins després de la clausura de la Fira a partir de les 19:30h i ha d’estar completament recollit durant el vespre-nit de diumenge.

Tot el material que no hagi estat retirat en aquesta data es considerarà abandonat i serà retirat per l’organització. Els expositors han de deixar els espais ocupats en el mateix estat en què es trobaven en el moment de l’ocupació.

La brossa ocasionada caldrà dipositar-la als contenidors de recollida selectiva del municipi

L’espai ocupat haurà de deixar-se en el mateix estat en el qual el va rebre l’expositor. En cas d’observar-se un deteriorament del sol i/o mobiliari urbà es passaria càrrec a l’expositor.

 

VIGILÀNCIA

El recinte firal no disposa de vigilància privada.

L’expositor està obligat a tenir cura del seu estand/parada durant l’horari d’atenció al públic.

 

ASSEGURANÇA

L’organització de la Fira té una assegurança general de Responsabilitat Civil per tot el Recinte Firal. Independentment, cada expositor ha de tenir la seva pròpia Assegurança de Responsabilitat Civil per al seu espai, estructures i material.

Tots aquells expositors que no disposin d’una assegurança de Responsabilitat Civil poden contractar la que ofereix l’organització de la Fira. Els expositors són responsables dels productes i instal·lacions que quedin dins la seva parada o estand exterior.

Molt important: La organització no disposa d’assegurança de danys i robatori.

Per això l’organització de la Fira recomana:
Assegurar el contingut de la parada o estand amb una pòlissa particular, en cas que l’expositor consideri important l’assegurança del seu gènere.

 

ELECTRICITAT

L’organització no facilita punt de llum als expositors. 

En cas de fer servir algun grup electrogen no pot generar fum ni soroll i haurà d’estar ubicat a una distància suficient per a que no molesti als visitants

Segons les normes legals vigents, està expressament prohibida tota connexió elèctrica que no estigui degudament protegida.

Per normativa, està totalment prohibit cuinar dintre d’un estand amb GAS BUTÀ O LLENYA (res que faci flama). 

 

MEGAFONIA

Només està autoritzada la megafonia general del recinte, controlada per l’organització. Els expositors/venedors amb so podran utilitzar megafonia pròpia dins de l’estand, sempre que no molestin els estands veïns. En cas que no es compleixi aquest requisit, l’organització té la potestat de fer parar el so.

 

RESTAURACIÓ / ALIMENTACIÓ

L’espai/estand haurà de disposar dels elements necessaris per garantir les normatives d’higiene i sanitàries corresponents, com protegir amb un vidre o similar els aliments que no vagin envasats.

 

PREUS DE VENDA AL PÚBLIC

És obligatori que els preus incorporin l’iva corresponent i estiguin visibles.
Les balances i aparells de mesura que condicionen el preu d’alguns productes també han de quedar visibles als visitants.

 

BOSSES I MATERIAL D’UN SOL ÚS

Tots els embolcalls i bosses de les compres han de ser de paper o plàstic biodegradable. 

Els materials d’un sol ús com els gots, coberts i  han de ser de cartró, fusta o material reciclat i biodegradable.

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de 3ers per una millor navegació. Al navegar l'usuari accepta l'ús que en fem. L'usuari pot evitar-ne la generació i eliminar-les a les opcions del navegador. Bloquejar les galetes (cookies) pot implicar que alguns serveis i opcions no funcionin correctament.

ACEPTAR
Aviso de cookies