La Fira de Sant Feliu de Llobregat 2022

LA FIRA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT: 6, 7 I 8 DE MAIG DE 2022

La Fira de Sant Feliu de Llobregat

Aquest any La Fira de Sant Feliu de Llobregat torna als carrers i es celebrarà els dies 6, 7 i 8 de maig en diversos espais de la vila. Si estàs interessat en participar com a expositor o entitat, si us plau, omple el següent formulari per iniciar la inscripció.

 

FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ LA FIRA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 2022

(EL FORMULARI D’INSCRIPCIONS ESTÀ TANCAT)

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I NORMES D’ORGANITZACIÓ 2022

 • ADJUDICACIÓ D’ESPAI

L’espai estarà garantit quan finalitzi la contractació, és a dir en el moment en que s’hagi realitzat el pagament total en els terminis establerts a la factura.

 

No obstant això, l’Organització podrà efectuar canvis, si així ho requereixen tant el muntatge com l’organització de la Fira. Els canvis es notificaran prèviament a l’expositor.

L’organització té la facultat per acceptar o desestimar les sol·licituds de reserva d’espai.

 

 • CONDICIONS DE PAGAMENT

 

ESTANDS (RESTAURACIÓ I ENTITATS):

Per fer la reserva de l’espai s’haurà de fer un primer pagament del 50% a la recepció de la factura. El 50% restant s’haurà de pagar en el venciment que consti a la mateixa factura.

ALIMENTACIÓ I ESTANDS COMERÇ LOCAL

Pagament del 100% de l’import en el venciment que consti a la factura.

No es permetrà la cessió o el lloguer a tercers d’estands o d’espais al recinte firal. 

L’adjudicació d’espais no serà efectiva fins que s’hagi efectuat el pagament.

 • HORARI ESTANDS (ENTITATS I RESTAURACIÓ ANSELM CLAVÉ I COMERÇ LOCAL PI I MARGALL)

LLIURAMENT DE L’ESTAND

Divendres 6 de maig a les 9h

ACCÉS AL RECINTE AMB VEHICLES

Divendres 6 de maig fins a les 15h

A partir d’aquesta hora el servei de neteja passarà a recollir les deixalles del muntatge. El subministrament de gènere als estands s’haurà de fer abans de l’obertura al públic.

INAUGURACIÓ

Divendres 6  de maig a les 18h

HORARI DIVENDRES 6 MAIG

De 18 a 22h (Excepte restauració ràpida i entitats amb bar fins les 3:00h)

HORARI DISSABTE 7  MAIG

De 10 a 22h (Excepte restauració ràpida i entitats amb bar fins les 3:00h)

HORARI DIUMENGE 8  MAIG

De 10 a 21h

DESMUNTATGE

Diumenge 8 de maig a partir de les 21h

El dilluns 9 de maig no podrà haver cap parada muntada al recinte.

 

 

 • HORARI ESTANDS (RESTAURACIÓ PLAÇA 8 DE MARÇ I CELLERS) 

LLIURAMENT DE L’ESTAND

Divendres 6 de maig a les 9h

ACCÉS AL RECINTE AMB VEHICLES

Divendres 6 de maig fins a les 15h

A partir d’aquesta hora el servei de neteja passarà a recollir les deixalles del muntatge. El subministrament de gènere als estands s’haurà de fer abans de l’obertura al públic.

INAUGURACIÓ

Divendres 6  de maig a les 18h

HORARI DIVENDRES 6 MAIG

De 18 a 24h.

HORARI DISSABTE 7  MAIG

De 10 a 24h

HORARI DIUMENGE 8  MAIG

De 10 a 21h

DESMUNTATGE

Diumenge 8 de maig a partir de les 21h

El dilluns 9 de maig no podrà haver cap parada muntada al recinte.

 

 

 • HORARI ALIMENTACIÓ

INICI MUNTATGE

Divendres 6 de maig a les 9h

ACCÉS AL RECINTE AMB VEHICLES

Divendres 6 de maig fins a les 15h

A partir d’aquesta hora el servei de neteja passarà a recollir les deixalles del muntatge. El subministrament de gènere a les parades s’haurà de fer abans de l’obertura al públic.

INAUGURACIÓ

Divendres 6 de maig a les 18h

HORARI DIVENDRES 6  MAIG

De 18 a 22h

HORARI DISSABTE 7 MAIG

De 10 a 22h

HORARI DIUMENGE 8 MAIG

De 10 a 21h

DESMUNTATGE

Diumenge 8 de maig a partir de les 21h

El dilluns 9 de maig no podrà haver cap parada muntada al recinte.

 

 

 • ASSEGURANÇA

És obligatori disposar d’assegurança de Responsabilitat Civil. Aquesta pòlissa no inclou assegurança per robatori o danys..

L’organització de la Fira recomana:

  • Assegurar el contingut de l’estand/parada amb una pòlissa particular, en cas que l’expositor consideri important l’assegurança  del seu gènere.
  • Recollir el gènere sensible de l’interior dels estands cada nit.

 

 • ACREDITACIÓ

La factura emesa per part de l’organització als expositors servirà com a acreditació per a identificar-se a la Fira. Aquesta

acreditació només serà vàlida un cop finalitzat el pagament

 • VIGILÀNCIA I SEGURETAT

El servei de vigilància de la fira té un caràcter general, ja que vetlla per la seguretat de tot el recinte firal i no garanteix la vigilància     de cada estand o parada.

 

 • POTÈNCIA ELÈCTRICA DELS TENDALS I ESTANDS

La il·luminació dels estands i tendals serà a base de tubillums endollats a una connexió de servei incorporat a mitja alçada per una potència aproximada de 500 W.

Les potències superiors s’hauran de contractar i comportaran un increment de preu.

 

 • PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Tots els expositors de La Fira que tinguin a la venda productes alimentaris han de tenir en compte la normativa vigent i totes les certificacions necessàries així com les condicions de manteniment. És per això que us recordem els REQUISITS BÀSICS del REGLAMENT TÈCNIC SANITARI.

FORMACIÓ

S’ha de garantir l’acreditació actualitzada i vigent de formació en higiene i manipulació d’aliments.

 

AIGUA

Garantia d’higiene de mans i utensilis. Les parades d’alimentació disposaran d’un punt d’aigua calenta a la zona.. 

 

PROTECCIÓ

Les parades han d’estar cobertes i els productes protegits de possibles contaminacions externes. S’han de seguir les recomanacions del fabricant del producte en quant a conservació una vegada obert i utilitzat. S’impedirà la incidència directa del sol en els productes a la venda.

 

TEMPERATURA

Els aliments amb temperatura regulada cal que tinguin refrigeració i els prerequisits de control de temperatura. En parades en regim d’autoservei cal usar guants que NO siguin de làtex.

 

NETEJA

Parades netes amb prerequisits de neteja i registre. Les superfícies de treball seran de fàcil neteja i desinfecció.

 

BONES PRÀCTIQUES

PVP sense punxons. Aliments protegits. No s’utilitzaran tallants o altres elements de fusta.

S’haurà d’acreditar la procedència dels productes que es posen a la venda (factura de compra)

 

NORMATIVA SOBRE DRETS DEL CONSUMIDOR

Tiquet o factura .Ser ates en català o castellà. Rètols almenys en català.

  Les balances han d’ estar en lloc ben visible així com també els preus. És obligatori disposar de fulls de reclamació i tenir cartell que ho indiqui.

 

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Els expositors que realitzin activitats que comportin la manipulació d’aliments han de poder facilitar la informació alimentària necessària per identificar els catorze grups d’aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies a les persones consumidores. Des de l’organització es pot facilitar la guia informativa que va editar la Generalitat de Catalunya.

NO ES PERMET LA VENDA NI EL SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES DE CAP MENA A MENORS DE 18 ANYS. És obligatori tenir visible un cartell on consti aquesta norma, l’organització el pot proporcionar.

 

 • RESIDUS I NETEJA

En el reciclatge fem un pas més: És obligatori dipositar els cartons correctament plegats al costat de cada parada tant el dia del muntatge com a la finalització de cada jornada, per permetre la seva recollida segregada i la no saturació dels contenidors de la via pública.

Tant la vaixella per degustacions i restauració, com les bosses i embalatges que s’ofereixin, han de ser reutilitzables o de materials biodegradables.

S’han de seguir aquestes indicacions per a una bona gestió dels residus:
– Cartró: s’haurà de deixar correctament doblegat al costat de la parada
– Envasos: en bosses correctament tancades al costat de la parada
– Vidre: es dipositarà als contenidors destinats a aquesta fracció. No s’accepta deixar ampolles en caixes.
– Orgànica: s’haurà de dipositar en els contenidors destinats a aquesta fracció en bosses correctament tancades.
– Rebuig: s’haurà de dipositar en bosses tancades dintre dels contenidors destinats a aquesta fracció.

Queda expressament prohibit deixar garrafes d’oli usat, i altres residus que no siguin els esmentats, ja que en aquest cas cada propietari de l’activitat els ha de gestionar.

 • MEGAFONIA

La megafonia autoritzada només serà la general del recinte, controlada per l’Organització.

 

 • CONTACTE AMB L’ORGANITZACIÓ

Atenció als expositors:

lafirasantfeliu@expogestio.com  

Tel. 648 877 060

Horari d’oficina: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Contacte durant la Fira (de 9 a 21h.) AL TELÈFON MÒBIL 648 877 060

 

 • ALTRES

  • No es permetrà l’exposició de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar els altres expositors o al públic en general, en especial productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.
  • Els estands han d’estar oberts durant l’horari d’obertura al públic.
  • No es podran utilitzar altaveus ni aparells musicals en els estands dels expositors ni cap tipus de publicitat que pugui molestar els altres expositors, al veïnat o als visitants de la Fira.
  • És obligatori activar el protocol de “No es No” en cas d’agressió sexista trucant al telèfon de la policia local 93 666 15 43.

 

La sol·licitud de reserva d’espai o de contractació per participar a la Fira implica l’acceptació d’aquestes Bases Reguladores, que constitueixen el Plec de Condicions de la contractació i, per tant, els expositors estan obligats a complir-les.

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y NORMAS DE ORGANIZACIÓN 2022

 • ADJUDICACIÓN DE ESPACIO

El espacio estará garantizado cuando finalice la contratación, es decir, en el momento en que se finaliza el pago total dentro de los plazos establecidos en la factura.

Sin embargo, la Organización podrá efectuar cambios, si así lo requieren tanto el montaje como la organización de la Feria. Los cambios se notificarán previamente al expositor.

La organización tiene la facultad de aceptar o desestimar las solicitudes de reserva de espacio.

 

 • CONDICIONES DE PAGO

 

ESTANDS (RESTAURACIÓN Y ENTIDADES):

Para reservar el espacio habrá que efectuar un primer pago del 50% del importe, al recibir la factura. El 50% restante se tendrá que pagar en el vencimiento que conste en la misma factura.

 

ALIMENTACIÓN Y ESTANDS COMERCIO LOCAL:

El 100% del importe en la fecha de vencimiento que conste en la factura.

 

No se permitirá la cesión o el alquiler a terceros de estands o espacios en el recinto ferial.

 

La adjudicación de espacios no será efectiva hasta que se haya hecho el pago correspondiente.

 

 • HORARIO ESTANDS (ENTIDADES Y RESTAURACIÓN ANSELM CLAVÉ Y COMERCIO LOCAL PI I MARAGALL)

ENTREGA DEL ESTAND

Viernes 6 de mayo a las 9h

ACCESO AL RECINTO CON VEHÍCULOS

Viernes 6 de mayo hasta las 15h

A partir de esta hora el servicio de limpieza pasará a recoger los desechos del montaje. El subministro de género en los estands se tendrá que hacer antes de la apertura al público.

INAUGURACIÓN

Viernes 6 de mayo a las 18h

HORARIO VIERNES 6 MAYO

De 18 a 22h (Excepto restauración ràpida y entidades con bar, a las 3h.)

HORARIO SÁBADO 7 MAYO

De 10 a 22h (Excepto restauración ràpida y entidades con bar, a las 3h.)

HORARIO DOMINGO 8 MAYO

De 10 a 21h

DESMONTAJE

Domingo 8 de mayo a partir de las 21h.

El lunes 9 de mayo no podrà quedar ninguna parada montada en el recinto

 

 • HORARIO ESTANDS (RESTAURACIÓN PLAZA 8 DE MARÇ Y BODEGAS)

ENTREGA DEL ESTAND

Viernes 6 de mayo a las 9h

ACCESO AL RECINTO CON VEHÍCULOS

Viernes 6 de mayo hasta las 15h

A partir de esta hora el servicio de limpieza pasará a recoger los desechos del montaje. El subministro de género en los estands se tendrá que hacer antes de la apertura al público.

INAUGURACIÓN

Viernes 6 de mayo a las 18h

HORARIO VIERNES 6 MAYO

De 18 a 24h 

HORARIO SÁBADO 7 MAYO

De 10 a 24h

HORARIO DOMINGO 8 MAYO

De 10 a 21h

DESMONTAJE

Domingo 8 de mayo a partir de las 21h.

El lunes 9 de mayo no podrà quedar ninguna parada montada en el recinto

 

 

 • HORARIO ALIMENTACIÓN

INICIO MONTAJE

Viernes 6 de mayo a las 9h

ACCESO AL RECINTO CON VEHÍCULOS

Viernes 6 de mayo hasta las 15h

A partir de esta hora el servicio de limpieza pasará a recoger los desechos del montaje. El subministro de género en las paradas se tendrá que hacer antes de la apertura al público.

INAUGURACIÓN

Viernes 6 de mayo a las 18h

HORARIO VIERNES 6 MAYO

De 18 a 22h

HORARIO SÁBADO 7 MAYO

De 10 a 22h

HORARIO DOMINGO 8  MAYO

De 10 a 21h

DESMONTAJE

Domingo 8 de mayo a partir de las 21h

El lunes 9 de mayo no podrá quedar ninguna parada montada en el recinto.

 

 • SEGURO

Es obligatorio disponer de seguro de Responsabilidad Civil. Dicha póliza no incluye seguro por robos o daños.

La organización de la Feria recomienda:

  • Asegurar el contenido del stand con una póliza particular, en caso de que el expositor considere importante el seguro de su género
  • Recoger el género sensible del interior de los estands cada noche.

 

 • ACREDITACIÓN

La factura emitida por parte de la organización a los expositores servirá como acreditación para identificarse en la Feria. Dicha acreditación solamente será válida en el caso de haber finalizado el pago.

 

 • VIGILANCIA Y SEGURIDAD

El servicio de vigilancia de la feria tiene un carácter general, ya que vela por la seguridad de todo el recinto ferial y no garantiza la vigilancia de cada estand o parada

 

 • POTENCIA ELÉCTRICA DE ESTANDS Y PARADAS

La iluminación de los stands y toldos será a base de tubiluces enchufadas a una conexión de servicio incorporado a media altura de una potencia aproximada de 500 W.

Las potencias superiores se deberán contratar y comportarán un incremento de precio.

 

 • PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Todos los expositores de La Feria que tengan a la venta productos alimentarios deben tener en cuenta la normativa vigente y todas las certificaciones necesarias así como las condiciones de mantenimiento. Es por ello que os recordamos los REQUISITOS BÁSICOS del REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO.

FORMACIÓN

Se debe garantizar la acreditación actualizada y vigente de formación en higiene y manipulación de alimentos.

 

AGUA

Garantía de higiene de manos y utensilios. Las paradas de alimentación tendrán un punto de agua caliente en la zona.

 

PROTECCIÓN

Las paradas deben estar cubiertas y los productos protegidos de posibles contaminaciones externes.Se deben seguir las recomendaciones del fabricante del producto sobre la conservación una vez abierto y utilizado.Se debe impedir la incidencia directa del sol en los productos.

 

TEMPERATURA

Los alimentos con temperatura regulada es necesario que tengan refrigeración y los prerrequisitos de control de temperatura. En paradas en régimen de autoservicio hay que usar guantes que NO sean de látex.

 

LIMPIEZA

Paradas limpias con prerrequisitos de limpieza y registro. Las superficies de trabajo deben ser de fàcil limpieza y desinfección.

 

BUENAS PRÁCTICAS

PVP sin punzones. Alimentos protegidos. No se utlizarán cortantes u otros elementos de madera.

Se deberá acreditar la procedencia de los productos que se ponen a la venta (factura de compra)

 

NORMATIVA SOBRE DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Ticket o factura. Ser atendido en catalán o castellano. Rótulos al menos en catalán.

 Las balanzas deberán estar en lugar bien visible así como también los precios. Es obligatorio disponer de hojas de reclamación y tener un cartel a la vista que lo indique.

 

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS

  Los expositores que realicen actividades que conlleven la manipulación de alimentós, deben poder facilitar la información alimentaria necesaria para identificar los catorce grupos de alimentós que pueden provocar alergias o intolerancias a las personas consumidoras. Desde la organización se puede facilitar la guía informativa que editó la Generalitat de Catalunya.

NO SE PERMITE LA VENTA O EL SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE NINGÚN TIPO PARA NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD. Es obligatorio tener visible un cartel en el que conste esta norma. La organización lo puede proporcionar.

 

 • RESIDUOS Y LIMPIEZA

En el reciclaje hacemos un paso más. Es obligatorio depositar los cartones correctamente doblados al lado de cada parada tanto el día del montaje como en la finalización de cada jornada, para permitir su recogida segregada y la no saturación de los contenedores de la vía pública.

Las vajillas y utensilios para degustaciones y restauración, y también las bolsas y embalages que se ofrezcan, deben ser reutilizables o de material biodegradable.

 

Hay que seguir las siguientes indicaciones para una buena gestión de los residuos:
– Cartón: hay que dejarlo correctamente doblado al lado de la parada
– Envases: en bolsas correctamente cerradas al lado de la parada
– Vidrio: se depositará en los contenedores destinados a esta fracción. No se acepta dejar botellas en cajas.
– Orgánica: se depositará en los contenedores destinados a esta fracción en bolsas correctamente cerradas.
– Resto: se deberá depositar en los contenedores destinados a esta fracción en bolsas correctamente cerradas.

Queda expresamente prohibido dejar garrafas de aceite usado y otros residuos que no sean los mencionados, ya que en este caso cada propietario de actividad los debe gestionar.

 • MEGAFONÍA

La megafonía autorizada sólo será la general del recinto, controlada por la Organización.

 

 • CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN

Atención al expositor

lafirasantfeliu@expogestio.com

Horario de oficina: de lunes a viernes de 9 a 14 horas

Tel. 648877060

Contacto durante la Fira (de 9 a 21h): AL TELÉFONO MÓVIL 648 877 060

 

 • OTROS

  • No se permitirá la exposición de productos que, por su naturaleza, puedan molestar a otros expositores o al público en general, en especial productos peligrosos, insalubres o que puedan deteriorar las instalaciones.
  • Los stands deben estar abiertos durante el horario de apertura al público.
  • No se podrán utilizar altavoces ni aparatos musicales en los stands de los expositores ni ningún tipo de publicidad que pueda molestar a los demás expositores, en el vecindario o los visitantes de la Feria.
  • Es obligatorio activar el protocolo de “No es No” en caso de agresión sexista llamando a la policía local 93 666 15 43.

 

La solicitud de reserva de espacio o de contratación para participar en la Feria implica la aceptación de estas Bases Reguladoras, que constituyen el Pliego de Condiciones de la contratación y, por tanto, los expositores están obligados a cumplirlas.

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de 3ers per una millor navegació. Al navegar l'usuari accepta l'ús que en fem. L'usuari pot evitar-ne la generació i eliminar-les a les opcions del navegador. Bloquejar les galetes (cookies) pot implicar que alguns serveis i opcions no funcionin correctament.

ACEPTAR
Aviso de cookies