Fira d’Espàrrecs de Gavà 2022

FIRA D’ESPÀRRECS DE GAVÀ: 29, 30 d’abril i 1 de maig de 2022

Fira d’Espàrrecs de Gavà 2022

RESERVA D’ESPAI

 
Per fer la reserva de l’espai, ha d’enviar la següent documentació obligatòria a firaesparrecs@expogestio.com abans del 18 d’abril de 2022:

En el cas que la seva sol•licitud sigui acceptada, rebrà un correu electrònic amb les instruccions per acabar de tancar la seva participació i fer el pagament. Si la seva petició fos denegada, també rebrà una notificació.
 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La fira

La Fira d’Espàrrecs de Gavà —agrícola, comercial, gastronòmica i institucional— té per objecte l’exhibició, difusió i promoció de tota mena d’articles i productes. Té la consideració de fira-mercat multisectorial i és oberta al públic en general. Posa en contacte expositors i visitants, fomenta les relacions comercials i constitueix un mitjà eficaç per promocionar les empreses, serveis i entitats que hi participen, així com els atractius de la ciutat de Gavà.
 

Organització

La Fira d’Espàrrecs l’organitza i gestiona l’Ajuntament de Gavà. El recinte firal el formen principalment la plaça de Jaume Balmes, Carrer de Sant Pere i els carrers i equipaments municipals adjacents. El recinte firal pot ser modificat en el moment de fer-se públiques les dates i horaris de la Fira anualment.
 

Sol·licitud d’inscripció

Per fer la reserva de l’espai, s’ha d’enviar la SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ, juntament amb la documentació obligatòria i el pagament assenyalat durant el termini establert.

Documentació obligatòria:

 • MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE on el representant legal de l’empresa garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, sanitària i de consum i les corresponents a qualsevol altre àmbit que sigui aplicable a l’activitat específica que desenvolupi.
 • Fotografia parada / producte.

Seran admesos com a expositors els fabricants, prestadors de serveis de tot tipus, i els agents exclusius o representants dels primers.

Les sol·licituds d’inscripció s’hauran de formular a nom del fabricant, prestatari de serveis, agent exclusiu o de qui representi el primer.

Serà facultat de l’Ajuntament de Gavà l’acceptació o desestimació de les sol·licituds de reserva d’espais. L’acceptació o desestimació de les sol·licituds, així com la distribució de la ubicació de cada expositor, serà a criteri de l’organització. Es basarà en la disposició per sectors del recinte firal, en els metres quadrats contractats, el producte o els serveis exposats, l’ordre de formalització efectiva de la reserva d’espai, així com en consideracions que es regulen en aquesta mateixa normativa.

En casos excepcionals i ineludibles, l’Ajuntament es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol expositor, atenent els interessos generals de la Fira.
 

Condicions econòmiques

La Fira ofereix els seus serveis d’acord amb els preus públics aprovats per l’òrgan competent de l’Ajuntament de Gavà.

El pagament de la totalitat del preu públic municipal establert per a l’espai firal contractat s’haurà de fer efectiu durant el terme establert.

Les reserves d’espais deixaran de tenir valor, encara que hagin estat acceptades i formalitzades, si no s’ha fet el pagament total i entregat la documentació obligatòria.

Si algun expositor no satisfà íntegrament l’import de l’espai o de l’estand reservat en la data indicada per l’Ajuntament, l’organització podrà decidir la cessió d’aquest espai o estand a un altre expositor. El nou expositor haurà d’ingressar immediatament l’import corresponent abans de començar la celebració de la Fira.
 

Anul·lació i política de cancel·lació

Els expositors que, una vegada fet el pagament de l’espai reservat, renunciïn a participar a la Fira, hauran de notificar-ho per escrit a l’Ajuntament:

 • 15 dies abans de la data de celebració de la Fira de l’any corresponent: Es reintegrarà al renunciant el 80 % de la quantitat satisfeta fins al moment per aquest concepte.
 • 1 setmana abans de la celebració de la Fira: Es retornarà al renunciant el 50% de la quantitat satisfeta fins aquell moment.
 • Més tard d’aquests terminis o si no es notifiqués en la forma indicada, l’expositor perdrà el dret d’obtenir qualsevol reintegrament.

En cas que l’expositor no hagi ocupat l’espai o l’estand reservat en les hores estipulades per l’organització per al muntatge de la Fira, l’organització podrà cedir-lo a un tercer sense cap obligació d’indemnitzar o retornar l’import rebut a l’expositor no compareixent o que s’incorpori fora de les hores de muntatge. En aquests casos, l’organització valorarà una nova ubicació, si s’escau.

Queda prohibida la cessió o el subarrendament de l’estand o l’espai contractat del recinte firal, excepte per motiu excepcional, si no és autoritzat per l’Ajuntament.

Si per qualsevol raó l’organització no pogués posar l’espai a disposició de l’expositor, se n’hi adjudicarà un altre de característiques semblants. L’expositor només tindrà dret a la devolució de l’import satisfet, o en tot cas, a la diferència de l’import entre l’espai adjudicat i el que finalment se li pugui assignar. En cap cas se li haurà d’abonar cap indemnització per danys i perjudicis.
 

Muntatge i desmuntatge

Les instal·lacions de l’estand o parada i la col·locació de les mercaderies hauran d’estar totalment acabades abans de la inauguració de la Fira establerta per a cada zona del recinte firal (Mostra Comercial, Mostra Agrícola, Espai Gastronòmic, etc.).

La responsabilitat per a la construcció i solidesa del muntatge que faci cada expositor li correspondrà exclusivament.

Per altre banda, l’expositor està obligat a deixar en perfecte estat l’espai que se li hagi assignat, i es podrà exigir la constitució d’una fiança prèvia a l’ocupació en els casos que es considerin oportuns.

No es podran modificar les característiques de les instal·lacions i/o materials proporcionats per l’organització. L’expositor en serà responsable de la reparació en el cas que hi hagi fet modificacions o hi hagi ocasionat desperfectes.

Durant el muntatge i desmuntatge de la Fira (estands, parades…), l’organització donarà servei d’assessorament tècnic i assistència per resoldre incidències relacionades amb les instal·lacions elèctriques, dintre de l’horari ordinari dels serveis de manteniment (de 7 a 15 h).

L’estand o parada no es podrà començar a desmuntar fins després de la cloenda de la Fira. Les instal·lacions i els elements subministrats per la Fira s’hauran de retornar en les mateixes condicions i estat en què es van rebre.
 

Productes/serveis a la venda

La Fira admetrà tota mena de mercaderies, segons la normativa aplicable en vigor, tant d’origen nacional com estranger. No obstant això, els expositors no podran exhibir productes o serveis diferents als indicats a la sol·licitud de reserva d’espai acceptada per l’Ajuntament.

Està prohibida l’exposició de productes que per la seva condició puguin molestar altres expositors o al públic. Molt especialment, productes perillosos, insalubres o que desprenguin fums, mala olor o que puguin deteriorar les instal·lacions municipals i/o la d’altres expositors.

Altres consideracions a tenir en compte:

 • No es podrà fer cap tipus de cimentació als estands o espais firals contractats, sense autorització prèvia de l’organització de la Fira. Es podrà exigir, si escau, l’import dels danys ocasionats, així com la reposició de l’espai al seu estat primitiu.
 • Totes les instal·lacions de serveis i subministraments hauran de desconnectar-se durant les hores en què la Fira romangui tancada. Si algun expositor, degut a la instal·lació de neveres frigorífiques o altres aparells, necessités mantenir-los connectats ho haurà de comunicar prèviament a l’organització.
 • El personal de la Fira podrà inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions de les parades o estands a fi de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries.

 

Horari firal

Els estands i parades hauran de romandre oberts obligatòriament durant l’horari en què la Fira estigui oberta al públic. L’horari de la mostra comercial serà: divendres de 17 a 21.30 h, dissabte i diumenge de 10 a 21.30 h.

L’entrada i la sortida de mercaderies i d’objectes exposats a la Fira s’hauran d’autoritzar per l’organització. L’expositor estarà obligat a seguir les instruccions que s’estableixin per motius de seguretat.
 

Neteja

La neteja dels espais comuns de la Fira (accessos, passadissos, etc.) anirà a càrrec de l’organització. La neteja de l’estand o la parada i dels espais ocupats pels expositors anirà a càrrec d’aquests, d’acord amb les instruccions de la Fira. En qualsevol cas d’incompliment, l’Ajuntament efectuarà la neteja amb personal propi per compte de l’expositor.

Els residus s’hauran de deixar als llocs expressament destinats a aquest efecte.
 

Seguretat

Els expositors hauran de tenir cura de la vigilància dels seus productes, estands o parades quan la Fira romangui oberta. La presència de personal al recinte firal quan aquest estigui tancat estarà prohibida, excepte quan el personal sigui autoritzat per l’organització.

Únicament estaran autoritzades a fer treballs de muntatge abans de les hores estipulades les persones acreditades per l’organització i per petició dels expositors.

Dins del recinte firal hi haurà un servei de seguretat. Amb tot i això, i atesa l’obertura i amplitud del recinte firal a la via pública, els expositors són responsables dels productes i instal·lacions que quedin al seu estand o parada a efectes de possibles robatoris o danys a les seves instal·lacions.

L’Ajuntament no es fa responsable respecte a possibles danys o perjudicis derivats de les alteracions o insuficiències de corrent que eventualment puguin produir-se, així com dels que sobrevinguin per causa de catàstrofes.

És prohibit encomanar serveis particulars als vigilants o al personal de la Fira.
 

Condicions generals

El fet de prendre part a la Fira com a expositor obliga a:

 • Utilitzar els materials amb grau d’ignifugació segons la normativa vigent a les instal·lacions i elements decoratius de l’estand o la parada.
 • No obstaculitzar el funcionament, ni tampoc cobrir la senyalització de transformadors ni d’instal·lacions tècniques.
 • Prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció en el funcionament de la maquinària.

 

Responsabilitat danys

Els expositors seran responsables de tot tipus de danys causats a persones i objectes de tercers, tant per accions pròpies o del personal adjunt a l’estand o la parada, quan el dany tingui origen a la instal·lació de l’estand/parada mateix. S’entén per instal·lació el muntatge no propi de l’organització.

L’Ajuntament declina tota responsabilitat pels danys que es puguin produir a les instal·lacions particulars dels expositors per qualsevol tipus de catàstrofe, abans, després o durant la celebració de la Fira.

Tots els expositors, pel fet de signar la sol·licitud condicions de participació a la Fira d’Espàrrecs de Gavà.

L’organització es reserva el dret de tancar els estands i parades que no compleixin qualsevol de les disposicions d’aquest document de condicions.
 

Informació a tenir en compte

 • Serà necessari complir tot l’horari de funcionament de la Fira, com el dies establerts per no desproveir la Fira dels expositors confirmats i evitar la imatge negativa d’espais buits.
 • Es recomanable recollir el producte per la nit, sobretot el que es pugui fer malbé, o sigui de més valor.
 • En cas de pluja, la premissa és NO MARXAR ni desmuntar. Si bé podeu tancar la carpa i esperar a que pari per seguir amb la Fira. En qualsevol cas, es demana esperar indicacions de l’organització.
 • Aparcament. No hi ha aparcament específic pels expositors. S’ha de buscar un aparcament pels voltants.
 • Cada expositor haurà de gestionar els propis residus que generi. S’haurà d’intentar en tot el possible que els materials utilitzats siguin reciclats o reciclables i, fer un ús responsable d’aquests.

Cartell 2022

Cartell Fira d’Espàrrecs de Gavà 2022

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de 3ers per una millor navegació. Al navegar l'usuari accepta l'ús que en fem. L'usuari pot evitar-ne la generació i eliminar-les a les opcions del navegador. Bloquejar les galetes (cookies) pot implicar que alguns serveis i opcions no funcionin correctament.

ACEPTAR
Aviso de cookies